Control de riscos en la subcontractació de treballs de delineació/projecció

Davant d'una subcontractació de treballs, és necessari analitzar i aplicar mesures de mitigació. Així s'aconseguirà reduir el risc de resultats no desitjats en subcontractar feines de delineació i/o projecció de dissenys mecànics.

Enfrontar aquest procès amb garatnies implica ser conscients de que existeixen determinats riscos els quals s'hauran de controlar/mitigar per evitar efectes no destijats en les següents arees:
- Manca de control: En subcontractar aquests treballs, es pot perdre cert control sobre el procés i la qualitat del treball realitzat.

- Comunicació: Pot haver-hi malentesos o problemes de comunicació entre el contractant i el subcontractista, cosa que podria portar a resultats no desitjats.

- Confidencialitat: Hi ha el risc que la informació confidencial o propietat intel·lectual es vegi compromesa en compartir-se amb tercers.

- Cost addicional: Depenent dels acords de subcontractació, pot resultar en costos addicionals per a l'empresa.

 

Com mitigar els resultats no desitjats:
- Selecció acurada: Triar amb cura el subcontractista, revisant la seva experiència, reputació i antecedents de treball.

- Definir clarament els requeriments: Establir especificacions detallades i clares perquè el subcontractista sàpiga exactament què s'espera.

- Comunicació constant: Mantenir una comunicació oberta i constant amb el subcontractista per abordar qualsevol problema o dubte que sorgeixi durant el procés.

- Contractes sòlids: Crear contractes sòlids que incloguin clàusules de confidencialitat, qualitat del treball i terminis de lliurament.

- Supervisió i seguiment: Realitzar una supervisió adequada del treball subcontractat per garantir que es compleixin els estàndards de qualitat establerts.

En aplicar aquestes mesures de mitigació, es reduirà el risc de resultats no desitjats en subcontractar feines de delineació i/o projecció de dissenys mecànics.

Des de SEDIP us oferim serveis especialitzats i flexibles. Treballant colze a colze amb vosaltres, assumint la responsabilitat i lideratge. Permetent al vostre equip mantenir-vos centrat les necessitats del vostre negoci.