" Project managment responsable"

T'oferim un servei extern de project managment. Amb altes capacitatas de lideratge per dur a treme els teus projectes d'implantacions industrials. Gestionant amb cura tots els stakeholders del projecte, des de els recursos interns als clients i proveeidros. Un servei fiable i professional en cerca constant del millor benefici per els objectius marcats per el projecte i tenint sempre al centre la satisifacció del client final.

Des de les fases conceptuals a la posta en marxa. Sedip col·labora amb els vostres projectes oferint la seva experiència en:

 • Càlculs de capacitats.
 • Masterplans
 • Layouts
 • Planificació.
 • Previsió de costos.
 • Projectes conceptuals.
 • Obtenció permisos.
 • Projectes de detall.
 • Realització d'amidaments i analísis técnic de pressupostos.
 • Coordinació tècnica i direcció obra.
 • Confecció i execució de FAT’s & SAT’s
 • Compres tècniques.
 • Relació amb els proveïdors.
 • Documentació tècnica.

 - Projecte significatiu -

Ampliació major de fàbrica existent

Província: Girona

Sector: Alimentació

Any: 2014-2017

Durada projecte: 4 anys

Tasques realitzades: Gestió permisos adminsitracions públiques, preparació projecte bàsic, preparació pressupostaria, coordinació interna amb stakeholders interns, coordinació i selecció proveeïdors, direcció equip obra civil, direcció equip de serveis industrials i direcció equip logísitica, cap de projecte adjunt.

Des de la preparació de la petició de credit, fins finalitar la posta en marxa i entrega instal.lacions a fàbrica.